aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Bir tür vergi midir?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü olmayıp, depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekmektedir.

Uygulamada kaç tür yapı tarzı vardır ve bunlar ne anlama gelmektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunmaktadır:

 • Çelik, betonarme karkas yapılar: çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 • Yığma kâgir yapılar: karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
 • Diğer yapılar: yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsamaktadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa, bağ, bahçe, tarla" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Aşağıda sayılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar,
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Köy yerleşim alanlarındaki binalar neden kapsam dışında bırakılmıştır?

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle sigorta yaptırma zorunluluğu öngörülmemiştir.

Kamu kuruluşlarına ait binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası , Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği kamu kuruluşlarına ait binalar teminat kapsamında değildir.

Afet konutları için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalı mıdır?

Kapsama dahil olduklarından sigortası yapılmalıdır.

İnşa halindeki konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için yapılmamaktadır.

İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası, Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği ; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkan, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içermektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu tsunaminin
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu yer kaymasının

Sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında hangi haller teminat dışında kalmaktadır?

Aşağıdaki haller ve varlıklar, Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminatın dışında kalmaktadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri.
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulmakta mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar

Teminat altına alınmaktadır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için ise sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminat alınabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ev eşyaları için veya yangın ve benzeri riskler için de teminat vermekte midir?

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk ve yer kayması sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat vermektedir. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminat alınması mümkündür.


Kaçak binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsam dışındadır.

Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği "inşaat ruhsatı" bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına girmemektedir. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda " inşaat ruhsatı" şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Tapuda arsa, bağ, bahçe veya tarla olarak görünen alanlardaki binalarda Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması nasıldır?

Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın, tapu kaydında "arsa" veya "tarla" vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi bulunmaktadır. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın "arsa tapusu", taşınmazın özel mülkiyete tabi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını göstermemektedir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ilişkin bilgilerin yanı sıra sigorta ettirenin beyanına dayanarak yapılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları da sigorta ettirenin beyanını esas almaktadır.

Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.

Tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ama kullanımda mesken olan bir daire için ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuda ticarethane olarak belirtilmiş kullanımda ticarethane veya mesken olsa da ZDS poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda cins tashihi yapılması ve ticarethane ibaresinin mesken ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Tapuda niteliği konut olarak belirtilmiş fakat "edinme sebebi" kısmında "bodrum katta odunluk" olarak ayrılan bölümler için ZDS düzenlenebilir mi?

Bahsi geçen yer "konut amaçlı" ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir, bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır.  Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi  yerler için poliçe yaptırmaya gerek bulunmamaktadır, apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde "zımni" olarak yer almaktadır.

Tapuda kat irtifakı niteliği pansiyon olarak belirtilmiş bina için ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuda niteliği pansiyon olarak belirtilen ilgili yerin tamamı şu an pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli ticarethane olduğundan Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalacaktır. Eğer tapuda niteliği pansiyon olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli mesken ise tapuda cins tashihi yapılarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Tapusu alınmamış kooperatif konutları için ZDS yaptırılabilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak ZDS yapılabilir.

Kooperatif yönetiminin  iflası durumunda ve yetkili kimse kalmadığında ve kişi üzerine tapu çıkartılmamışsa kooperatif belgesi ile ZDS yapılabilir mi?

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin temini ile  poliçe yapılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmayanlar nasıl denetlenmekte ve bunlara nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca kamu kuruluşları, Zorunlu Deprem Sigortasının yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri,  su ve doğalgaz abonelik işlemleri dahil hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Köy olan yer, belde olduğunda ZDS düzenlenebilir mi?

Belediye hizmeti alan ve belediye tarafından verilmiş tapusu bulunan meskenler için poliçe düzenlenebilir.

Kerpiç evler için ZDS düzenlenebilir mi?

Diğer yapılardan olan ahşap, kerpiç ve benzeri evlere ZDS yapılabilmektedir.

Deprem bölgesinde olmayan binalarda ZDS zorunlu mudur?

Tüm bölgeler farklı derecelerde olmak şartıyla deprem bölgesine tabidir. Bu sebeple ZDS kapsamındadır.

Sel/seylap riskleri doğal afet sigortaları kurumu kapsamında mıdır?

Mevcut durumda sadece deprem riski teminat altına alınmaktadır.

Gecekonduya ZDS düzenlenebilir mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla ve tapusu varsa gecekondulara ZDS yapılmaktadır.

KKTC'deki binalar için ZDS yaptırılabilir mi?

ZDS teminatı T.C. sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden KKTC'deki binalar için ZDS yapılamamaktadır.

Yurtdışında ikamet eden bir kişi, T.C. sınırları içindeki konutu için ZDS yaptırabilir mi?

Yurtdışında yerleşik bir yetkili acenteye ulaşılarak yaptırılabilir. 

Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Taşınmazlar için Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir mi?

Söz konusu derneklerin 587 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki taşınmazları Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.